Profiteer van onze speciale "Duo" aanbiedingen -10% korting op je verblijf van minimaal 7 nachten! Ik reserveer

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. VERPLICHTING VAN DE HUURDER

Een huuraccommodatie of een staanplaats wordt op naam gehuurd en mag onder geen enkele omstandigheid onderverhuurd worden door de HUURDER.
Iedereen die niet is vermeld in het seizoenshuurcontract wordt beschouwd als een bezoeker en kan de toegang tot de camping ontzegd worden of kan onderhevig zijn aan aanvullende facturering.
Onbegeleide minderjarigen worden niet toegelaten tot de CAMPING.
De opstelling moet worden gedaan op de locatie die door het CAMPING-beheer is aangegeven.
De HUURDER heeft de interne regels gelezen en verbindt zich ertoe deze gedurende het hele verblijf te respecteren.

2. BEHEER VAN AANKOMST EN VERTREK

Aankomsten zijn tussen 16.00 uur en 18.00 uur in het laagseizoen en tussen 16.00 uur en 19.00 uur in het hoogseizoen. In geval van late aankomst is het absoluut noodzakelijk om de receptie van de camping op de hoogte te stellen. Huuraccommodaties worden 24 uur na de geplande aankomstdatum bewaard. Na deze periode worden ze niet langer gereserveerd, en wordt het volledige bedrag van het verblijf ingehouden van de HUURDER. Vertrekken zijn gepland tussen 8.00 uur en 10.00 uur voor huuraccommodaties en voor 12.00 uur voor kale staanplaatsen. Elke begonnen dag is verschuldigd en brengt betaling voor de volledige dag met zich mee. Staanplaatsen en huuraccommodaties worden toegewezen door de CAMPING op basis van beschikbaarheid, om de schema’s te optimaliseren. Deze toewijzing kan op elk moment worden gewijzigd vóór de effectieve overhandiging van de sleutels. Alleen de locatie, data en type accommodatie worden gegarandeerd.

3. BETALING VAN DE HUUR

De reservering wordt pas effectief na ontvangst van de aanbetaling. Het volledige bedrag van het verblijf moet uiterlijk een maand voor uw aankomst worden betaald. Geen enkele vermindering zal worden toegekend in geval van vertraagde aankomst of vervroegd vertrek. Bij het uitblijven van betaling binnen de vastgestelde deadlines, wordt de reservering van de HUURDER automatisch geannuleerd en blijft het volledige bedrag van het verblijf verschuldigd.

4. KOSTEN

Als huuraccommodatie omvat de prijs van het verblijf de kosten voor elektriciteit, water en gas, mits hun gebruik binnen redelijke grenzen blijft. Het opladen van een elektrische auto is ten strengste verboden vanwege de bijbehorende brandrisico’s. De toeristenbelasting en recyclagebijdrage zijn extra kosten.

5. GEHELE OF GEDEELTELIJKE ANNULERING DOOR DE KLANT

Het is de verantwoordelijkheid van de HUURDER om de CAMPING per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen op het adres van de CAMPING of door een e-mail te sturen naar het contactadres van de CAMPING. De datum van ontvangst van de annulering bepaalt de annuleringskosten.
In geval van annulering op initiatief van de HUURDER, blijft deze laatste aansprakelijk tegenover de CAMPING voor:
– administratiekosten en kosten voor annuleringsverzekering als compensatie voor de beëindiging van het Huurcontract
– een bedrag gelijk aan 30% van de totale verblijfskosten als de HUURDER meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert
– een bedrag gelijk aan de totale verblijfskosten als de HUURDER minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert.

6. HERROEPINGSRECHT

De HUURDER wordt ervan op de hoogte gesteld dat, in overeenstemming met artikel L.121-20-4 van het Consumentenwetboek, de verkoop van geplande of periodieke accommodatiediensten niet onderworpen is aan de bepalingen betreffende de herroepingstermijn die van toepassing zijn op verkoop op afstand. Geen enkel herroepingsrecht is van toepassing op verblijven die worden verkocht door de CAMPING.

7. ANNULERINGSOPTIE

Om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden, bieden wij u de mogelijkheid om tijdens het reserveringsproces een annuleringsoptie af te sluiten. Dit is een optioneel pakket, waarvan het variabele bedrag wordt berekend op basis van 4,50% van het totale bedrag van uw verblijf.

Deze garantie verzekert de terugbetaling van de betaalde bedragen (exclusief reserveringskosten en annuleringsverzekering) voor uw huuraccommodatie (mits overlegging van ondersteunende documenten) in de hieronder vermelde gevallen:
– Ernstig lichamelijk letsel, ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden van de verzekerde (huurder), hun echtgenoot of de in het huurcontract aangewezen personen, hun directe voorouders of nakomelingen*;
– Ernstige schade, niet gerealiseerd op het moment van ondertekening van het contract, als gevolg van diefstal, brand of natuurlijke elementen die de hoofd- of tweede verblijfplaats van de huurder treffen en hun aanwezigheid vereisen op de dag van vertrek;
– Verhinderd om de gehuurde accommodatie in bezit te nemen als gevolg van economisch ontslag van de huurder of hun echtgenoot, overplaatsing van de huurder of hun echtgenoot, op voorwaarde dat de kennisgeving van de werkgever is gedateerd na de ingangsdatum van de dekking;
– Naar aanleiding van een staat van natuurrampen volgens de wet van 13/07/1972 of bosbranden die zich voordoen op het terrein van het verblijf en leiden tot ofwel het verbod op het verblijf, ter plaatse, door de bevoegde autoriteiten voor het hele of een deel van de verhuurperiode, of door een degradatie van de gehuurde accommodatie en de locatie zodanig dat het de huurder niet toestaat om normaal van de omgeving en diensten te genieten die hun verblijf motiveerden.

Elk verzoek tot annulering van uw verblijf moet ons binnen 48 uur na het motiverende evenement worden toegestuurd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, waarbij alleen de datum van het triggerende evenement in aanmerking wordt genomen**.

* Onder ernstige ziekte wordt een gezondheidsstoornis verstaan die wordt aangetoond door een notoir bevoegde medische autoriteit, die het verlaten van de kamer verbiedt en het stopzetten van elke professionele of andere activiteit impliceert. Onder ernstig ongeval wordt een niet-opzettelijk lichamelijk letsel verstaan aan de kant van het slachtoffer, voortkomend uit de plotselinge werking van een externe oorzaak en die elke beweging met eigen middelen verhindert.

** Elk begonnen verblijf is volledig verschuldigd. Geen enkele vermindering zal worden toegekend in geval van vertraagde aankomst of vervroegd vertrek. De annuleringsgarantie zonder onderbreking verliest haar werking vanaf het begin van de verhuur en kan niet ingrijpen als een van de hierboven genoemde elementen zich voordoet tijdens het verblijf.

8. INVENTARIS – STAAT VAN SPELEN (NIET VAN TOEPASSING OP STAANPLAATSEN)

De CAMPING moet de accommodatie verstrekken in overeenstemming met de beschrijvende staat en in goede hygiënische en schone staat. De HUURDER moet het in dezelfde staat retourneren.

Elke accommodatie is uitgerust met serviesgoed, binnen- en buitenmeubilair, beddengoed exclusief lakens en handdoeken; sommige zijn uitgerust met een televisie. Het wordt overeengekomen dat bij binnenkomst en vertrek van de HUURDER een inventaris en een staat van spelen (meubilair, keukengerei en gebruiksvoorwerpen) worden opgemaakt. De HUURDER moet de volgende ochtend elke afwijking melden aan de camping.

9. WAARBORGSOM (NIET VAN TOEPASSING OP STAANPLAATSEN)

Een waarborgsom, bedoeld om gebreken in netheid, schade of degradatie veroorzaakt aan gehuurde objecten en plaatsen, evenals verschillende kosten en mogelijke consumpties te dekken, is voorzien. De waarborgsom is vastgesteld op 80 euro.

Het wordt betaald bij de overhandiging van de sleutels, na een inventarisatie van de staat van spelen, en wordt bij vertrek tijdens kantooruren terugbetaald aan het einde van het verblijf, bij vertrek buiten kantooruren binnen een week, onder voorbehoud van eventuele inhoudingen voor mogelijke schade die worden beoordeeld voor vervanging tegen marktprijs voor nieuwe apparatuur, of een bedrag van 80 euro in geval van niet-uitgevoerde reiniging.

Als het bedrag van de schade hoger is dan de waarborgsom, is de HUURDER aansprakelijk tegenover de CAMPING voor het aanvullende bedrag dat nodig is voor de vervanging van de verschillende beschadigde materialen.

10. VERZEKERING

De verantwoordelijkheid van de CAMPING is niet betrokken in geval van diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens het verblijf.

De HUURDER moet op verzoek van de VERHUURDER aantonen dat hun multirisicohuisverzekering up-to-date is met de betaling van premies en een vakantieclausule voor reizen omvat die de risico’s van ‘brandschade en waterschade’ dekt, waarvoor ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Indien dit niet het geval is, kan de HUURDER ofwel een uitbreiding van hun verzekering aanvragen bij hun verzekeraar of specifieke verzekering afsluiten voor de duur van het verblijf.